Ledningsnät, anslutning till fastighet

Du som äger en fastighet kan ansluta den till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Du betalar en engångssumma för att ansluta dig.

För att kunna ansluta din fastighet ska fastigheten ligga inom stadens verksamhetsområde. Det finns även vissa möjligheter att ansluta om fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet, läs mer nedan.

Verksamhetsområde är ett geografiskt område inom vilket Mölndals stad har beslutat att VA försörjningen ska ordnas genom en allmän VA-anläggning.

Anslutning till fastighet

På sidan Avgifter och regler, abonnemang kan du läsa hur mycket anslutningen kostar.

Så går det till att ansluta sig

  1. Du lämnar in din anslutningsanmälan till tekniska förvaltningen.
  2. Vi samråder med dig och meddelar var förbindelsepunkten ska ligga.
  3. Du betalar in anläggningsavgiften.
  4. Byggherren kopplar in fastigheten på VA-nätet.
  5. Personal från Mölndals stad kontrollerar förbindelsepunkten.
  6. När du vill ha din vattenmätare uppsatt kontaktar du oss. Läs mer om hur du ska placera mätaren.

Vatten under byggtiden

Det vatten som du behöver under tiden som du bygger ska du också betala för. Du får låna en tillfällig byggvattenmätare av oss och betalar för det vatten du använder. Skadar du den tillfälliga vattenmätaren är du ersättningsskyldig.

Kontakta oss genom Kontaktcenter Mölndal, 031-315 10 00 eller kontakt@molndal.se, för mer information om byggvatten. Du behöver beställa en byggmätare minst två vardagar innan du behöver den.

Du kan även skicka in anslutningsanmälan för att beställa en byggmätare, men ange att det rör sig om byggmätare under övrig information.

Anslutning till fastighet utanför verksamhetsområdet

Har du en fastighet som är belägen utanför det verksamhetsområde som Mölndals stad beslutat om så har du en möjlighet att söka för att fastigheten blir ansluten till den gemensamma VA-anläggningen. Det sker då genom genom ett avtal. Först måste VA-huvudmannen, Mölndals stad, göra en bedömning om en inkoppling kan göras.

Ett avtal kan bara upprättas med en juridisk person. Fastigheten/samfällighetsföreningen utanför Verksamhetsområdet får en förbindelsepunkt upprättad av VA-huvudmannen i anslutning till den befintliga VA-anläggningen och får själv ansvara för anläggning av VA-installationen från denna punkt in till sin fastighet. Denna VA-installation ägs och underhålls av fastighetsägaren/Samfällighetsföreningen.

Läs mer om hur anslutning av fastighet utanför verksamhetsområdet går till. Pdf, 34 kB.

Vad är VA-ledningsnät?

Dolt under ytan ligger en stor anläggning — VA-ledningsnätet. Det består av ledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Det är det som gör att du får vatten i kranen och att det vatten som rinner ner i avloppet tas om hand.

Ibland blir det läckor

Större läckor går att spåra via övervakningsdatorer, men små driftstörningar som mindre vattenläckor upptäcks ofta först när vatten tränger upp till marken.

För att du varje dag ska kunna sätta på kranen och få friskt vatten och utan problem spola  i din toalett arbetar vi regelbundet med läcksökningar och reparerar ledningar och brunnar. Service och sanering, till exempel av fettavsättningar och rötter som tränger in i ledningarna, är också en viktig del för att minimera störningar.

Planerat underhåll av pumpstationer, byte av gamla ledningar, trasiga ventiler och brunnar hör till det dagliga arbetet. Akuta problem med ledningsnätet, reservoarer, pump och tryckstegringsstationer tas om hand direkt, dygnet runt, året om.

Kontrollera ledningar i ledningskollen

Vill du kontrollera vart det finns VA-ledningar eller andra ledningar i marken utanför din fastighet, eller om det finns ledningar som via avtal går genom din fastighet, ska du använda Ledningskollen.

Egna rör på din fastighet

Utöver kommunens VA-ledningar finns det hundratals kilometer rör i marken som ägs av dig som fastighetsägare. Ansvarsgränsen går vid fastighetens förbindelsepunkt, vilken vanligtvis finns 0,5 meter utanför din fastighetsgräns. Eventuella byggnads- och underhållskostnader för VA-installationen, rören, på tomtmark ansvarar du själv som fastighetsägare för.

Du kan vända dig till bygglovsarkivet och höra om det finns uppgifter om dina rör i ditt bygglov om du inte vet vart de är.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS)
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad