Ledningsnät, anslutning till fastighet

Du som äger en fastighet kan ansluta den till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Du betalar en engångssumma för att ansluta dig.

För att kunna ansluta din fastighet ska fastigheten ligga inom stadens verksamhetsområde. Det finns även vissa möjligheter att ansluta om fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet, läs mer nedan.

Verksamhetsområde är ett geografiskt område inom vilket Mölndals stad har beslutat att VA försörjningen ska ordnas genom en allmän VA-anläggning.

Anslutning till fastighet

På sidan Avgifter och regler, abonnemang kan du läsa hur mycket anslutningen kostar.

Så går det till att ansluta sig

  1. Du lämnar in din anslutningsanmälan till VA-avdelningen.
  2. VA-avdelningen samråder med dig och meddelar var förbindelsepunkten ska ligga.
  3. Du betalar in anläggningsavgiften till VA-avdelningen.
  4. Byggherren kopplar in fastigheten på VA-nätet.
  5. Personal från VA-avdelningen kontrollerar förbindelsepunkten.
  6. När du vill ha din vattenmätare uppsatt kontaktar du VA-avdelningen. Läs mer om hur du ska placera mätaren.

Vatten under byggtiden

Det vatten som du behöver under tiden som du bygger ska du också betala för. Du får låna en tillfällig byggvattenmätare av oss och betalar för det vatten du använder. Skadar du den tillfälliga vattenmätaren är du ersättningsskyldig.

Kontakta oss genom Kontaktcenter Mölndal, 031-315 10 00, för mer information om byggvatten. Du behöver beställa en byggmätare minst två vardagar innan du behöver den.

Anslutning till fastighet utanför verksamhetsområdet

Har du en fastighet som är belägen utanför verksamhetsområdet så har du en möjlighet att söka för att fastigheten blir ansluten till den gemensamma VA-anläggningen genom ett avtal. Först måste VA-huvudmannen (Mölndals stad) göra en bedömning om en inkoppling kan utföras.

Ett avtal kan bara upprättas med en juridisk person. Fastigheten/samfällighetsföreningen utanför Verksamhetsområdet får en förbindelsepunkt upprättad av VA-huvudmannen i anslutning till den befintliga VA-anläggningen och får själv ansvara för anläggning av VA-installationen från denna punkt in till sin fastighet. Denna VA-installation ägs och underhålls av fastighetsägaren/Samfällighetsföreningen.

Läs mer om hur anslutning av fastighet utanför verksamhetsområdet går till.PDF

Ledningsnät

Ibland är det onormala vattensamlingar på vägar trots att det inte regnar. Har du någon gång sett vatten som trycks upp ur marken, eller har du drabbats av kraftigt tryckfall i din egen kran? Det kan bero på en vattenläcka.

Dolt under ytan ligger en stor anläggning — ledningsnätet. Större läckor går att spåra via övervakningsdatorer, men små driftstörningar som mindre vattenläckor upptäcks ofta först när vatten tränger upp till marken.

För att du varje dag ska kunna sätta på kranen och få friskt vatten och utan problem spola  i din toalett arbetar vi regelbundet med läcksökningar och reparerar ledningar och brunnar. Service och sanering, till exempel av fettavsättningar och rötter som tränger in i ledningarna, är också en viktig del för att minimera störningar.

Planerat underhåll av pumpstationer, byte av gamla ledningar, trasiga ventiler och brunnar hör till det dagliga arbetet. Akuta problem med ledningsnätet, reservoarer, pump och tryckstegringsstationer tas om hand direkt, dygnet runt, året om.

Egna tomtledningar

Utöver kommunens rör finns det hundratals kilometer ledningar i marken som ägs av dig som fastighetsägare. Ansvarsgränsen går vid fastighetens anslutningspunkt, vilken vanligtvis finns 0,5 meter utanför din tomtgräns. Eventuella byggnads- och underhållskostnader för ledningar på tomtmark ansvarar du själv som fastighetsägare för.

Kontrollera ledningar i ledningskollen

Om du ska gräva eller borra på din tomt, exempelvis för bergvärme, är det viktigt att du har koll på var ledningarna är så du inte gräver av dem. Mölndals stad har dock inga ritningar över dina ledningar, du behöver själv ha koll var de går.

Du behöver också kolla så du inte påverkar stadens VA-ledningar. För att kontrollera stadens ledningar kan du använda Ledningskollen.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-09-23 11.24