Relationellt ledarskap i klassrummet

I boken Relationellt ledarskap i klassrummet tar författaren Åsa Hirsh ett helhetsgrepp kring vad som kännetecknar en undervisning som får elever att lära sig, utvecklas och trivas i skolan. På Västerbergsskolan har rektor och förstelärare läst boken tillsammans och delar här med sig av bokens huvudsyfte och tankar kring hur den kan användas.

Åsa Hirsh är docent i pedagogik vid Göteborgs universitet och arbetar med forskning och undervisning inom akademin. Hon har lång erfarenhet av arbete som lärare inom grundskolan. Boken Relationellt ledarskap i klassrummet - så skapas magi utkom 2020.

Bokens upplägg

Del 1: I boken finns en arbetsgång för att bearbeta bokens innehåll i kollegiala lärgrupper. Innehållet är kring framgångsrik undervisning, pedagogisk eftertanke, pedagogiskt omdöme och lärarnas frirum. I den första delen får man möjlighet att reflektera enskilt, sen diskutera med en kollega och slutligen dela med sig till hela gruppen.

Del 2: Resultat från intervjuer med elever som går i högstadiet och gymnasiet. Eleverna får reflektera utifrån 8 aspekter kring sin uppfattning om lärmiljöer, ömsesidig respekt, ansvar, anpassningar, kommunikation, engagemang, lektionsdesign och undervisningens syfte. Eleverna sammanfattar vad som skapar hinder och hot mot kunskapsutvecklande och inkluderande undervisning. Delen innehåller även tankar kring skolans samhälleliga uppdrag, dilemman och kontraproduktiva diken.

Del 3: Avslutande diskussion kring elevernas syn på vad som kännetecknar en bra lärare samt ett avsnitt om bedömning på gott och ont. Kapitlet avslutas med lärarprofessionen och dess autonomi.

Varje kapitel har en tydlig arbetsgång för att diskutera och bearbeta innehållet i kollegiala arbetsgrupper enligt EPA-modellen.

Elevers tankar om undervisning och lärare

Åsa Hirsh beskriver resultaten av elevernas intervjuer ur forskningsstudien 2017-2019. Som pedagog får man en tydlig och klar inblick i vad elever anser vara en bra lärare och vad en god undervisning är.

Genom forskningsstudien beskriver författaren olika aspekter som bidrar till lust och lärande. Se följande exempel nedan:

Eleverna i intervjuerna är genomgående överens om att läraren spelar en helt avgörande roll. Det är viktigare att ha en lärare som gör undervisningen intressant och är inspirerande än själva ämnet.

 • Engagemang hos lärare, nyfikenhet på vem eleverna är även utanför skolan
 • Variation i undervisningen
 • Ett tillsammanstänk att lärare och elever löser problem tillsammans.
 • Att lärare är nyfikna på hur eleverna lär bäst
 • Upprepning och att stanna upp i undervisningen för att se att alla förstår,
 • Att lärarna är medvetna om att alla elever har olika förutsättningar för att lära.
 • Ämneskunskap och engagemang hos lärarna som smittar av sig.
 • Viktigt att lärarna sätter gränser men samtidigt att lärarna är lättsamma.
 • Ger eleverna en extra chans eller två att redogöra för sina kunskaper.
 • Att lärarna även agerar som en extra vuxen som bryr sig om dem även utanför skolan och att de har förståelse för att man kan prestera ojämnt ibland och att det inte behöver vara något beständigt.
 • Undervisningen ska göras utifrån elevernas erfarenhet och göra att de känner att de har nytta av kunskapen i framtiden, inte bara fokusera på Skolverket och läroplaner.
 • Lärarna ska fokusera på att motivera eleverna, att hjälpa dem att förstå.

I vår verksamhet

Boken ger oss verktyg, inspiration och bjuder in till goda pedagogiska samtal. Boken är lättläst och har ett tydligt upplägg som passar för det kollegiala lärandet.

I boken tar Åsa Hirsh utgångspunkt i Hatties forskning från 2003 om faktorer som påverkar elevers skolresultat. Hon menar att vi inte bör ägna tid åt det vi inte kan påverka, som elevernas hemmaryggsäckar och de socioekonomiska förutsättningarna. Det vi i skolan kan göra är att anpassa undervisningen utifrån den aktuella elevgruppen och enskilda elever. Genom undervisningshandlingar och den professionella läraren kan vi visa att vi bryr oss om dem både i skolan och på fritiden men det är i skolan som vi kan göra den stora förändringen.

Bokens innehåll och forskningsstudiens resultat upplever vi är hjälpsamt att ta stöd i när vi fastnar i diskussioner kring dilemman som vi som pedagoger och skolledare inte kan påverka. Istället riktas uppmärksamheten till att diskutera det vi har makt över att förändra och påverka; oss själva och vår undervisningsmetod.

Det här är en bok som kan vara hjälpsam för pedagoger, rektorer, utvecklingsledare och andra roller i skolan och förskolan. Bokens upplägg bidrar till diskussioner hur vi som pedagoger och vår professionalitet kontinuerligt kan utvecklas. Den undersöker vilken typ av ledarskap som krävs för att eleverna ska få bästa möjliga förutsättningar att lära och utvecklas i ett inkluderande klassrum.

Ulrika Björk Rektor, Västerbergsskolan
Angelica Palm Förstelärare, Västerbergsskolan
Rebecca Niklasson Förstelärare, Västerbergsskolan

Relationellt ledarskap i klassrummet av Åsa Hirsh, Natur & kultur 2020

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Dela på:

  Senast uppdaterad