Ryets förskola

Ryets förskola ingår i Glasberget, Ryet och Rävekärrs pedagogiska enhet. Vi bygger vår utbildning utifrån vår gemensamma målbild “Med fantasi och glädje i fokus ser vi varandras möjligheter i det livslånga lärandet”

Låg, gul träbyggnad med en teckningsprydd dörr på glänt mot skolgården

Förskolans profil

På Ryets förskola arbetar pedagoger och barn efter målbilden ”Med fantasi och glädje tar vi tillvara på varandras möjligheter för ett livslångt lärande”.

Varje dag möts barn och vuxna av trygghet, respekt, fantasi och glädje. Pedagogerna ser den enskilda individen och arbetar upplevelsebaserat där barnet efter egna förutsättningar får möjlighet att utveckla sina förmågor i fantasi och glädjefyllda sammanhang. Vi tar tillvara på barnets röst och nyfikenhet för att sträva efter en utbildning som är utvecklande, utmanande och lustfylld för att främja det livslånga lärandet.

Ryets förskola är litteraturdiplomerad. I vår pedagogiska enhet ingår Glasbergets och Rävekärrs förskola.

Våra grupper

Ryets förskola består av tre avdelningar med tre pedagoger på varje avdelning:

  • Ugglan med barn i åldrarna 1-5 år
  • Svalan med barn i åldrarna 3-5 år
  • Dunungen med yngre barn i åldrarna 1-3 år.

Trygga relationer

För att barn ska kunna ta till sig det utbildning erbjuder för att utvecklas krävs trygghet och anknytning. Pedagoger och barn ägnar mycket tid åt att lära känna varandra och kamrater för att utveckla en trygg relation. Vi strävar efter att varje enskild individ som befinner sig i vår utbildning ska känna sig hörd, sedd och respekterad för sin person. Varje barn ska få möjlighet att känna sig som en del av gruppen, samtidigt som de utifrån sin förutsättning utvecklar förmågan att ta hänsyn till andra. Pedagoger strävar efter att stärka barnets självständighet och tillit till den egna förmågan, samtidigt betonar och synliggör vi med vår närvaro att det alltid finns en trygghet att luta sig mot.

Kamratskap

Barn lär av och med varandra. Vi arbetar mycket med att utveckla socialt samspel och ett demokratiskt förhållningssätt där allas lika värde är i fokus. Lek, lärande och omsorg blir hos oss en helhet genom att pedagoger och barn tar tillvara på och ser alla tillfällen under dagen som ett lärtillfälle där barn kan mötas på sina och gemensamma villkor.

Leken

Leken öppnar upp dörrar för barn och pedagoger att kliva in i en oändligt stor värld fylld av fantasi, spänning och glädje. Leken är barnens arena för att vidare utforska sin omvärld, bearbeta intryck och erfarenheter. Vi ser till barngruppens intresse, nyfikenhet, reflektioner och behov för att kontinuerligt arbeta med föränderliga lärmiljöer där vi tillsammans kan ge ny energi till material och inspirera till nya lekar och nytt utforskande.Vi ger alla individer möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande i sin undervisning, lek och utbildning genom att ta tillvara på det barnen uttrycker och känner verbalt och icke verbalt.

Pedagogens roll i leken

Hos oss ser vi att pedagogens roll i leken är en viktig aspekt för att skapa trygghet och stärka barnet i ett JAG-utforskande och utveckla kamratrelationer. Pedagogerna är deltagande i fantasivärlden på barnens villkor, där vi skapar utrymme för den enskilda individen att bearbeta händelser, känslor och situationer. Vi strävar efter att skapa trygga, lekfulla och lustfyllda möten där alla erbjuds möjlighet till utveckling och utmaning.

Litteraturprofil

Ryets förskola är en litteraturdiplomerad förskola i samarbete med Mölndals stadsbibliotek. Det innebär att vår förskola uppfyller kriterier som stimulerar barnens språk- och läsutveckling. Vi uppmuntrar och skapar möjligheter för barnen att reflektera över text och bild genom riklig tillgång till litteratur, digitala verktyg och en fantasifull, språkstimulerande miljö.

Varje vårtermin röstar barn och pedagoger fram ny saga att arbeta med under ett läsår. Med sagan som utgångspunkt fördjupar vi oss i tre fokusområden – läroplansmål. Att arbeta med sagan bjuder in barn och pedagoger till fantasins värld där allt är möjligt. Med sagan som utgångspunkt erbjuds barnen möjligheten att uppleva glädje, kreativitet, socialt samspel, problemlösning och främja förmågan att tänka utanför ramarna.

Relaterad information

Kontakt

Ryets förskola
Brunnsgatan 67
431 34 Mölndal

Postadress till förskolan
Mölndals stad
Ryets förskola
431 82 Mölndal

Fler kontaktuppgifter

Karta, Ryets förskola

Liselotte Bitsch
Rektor
Glasbergets förskola
Ryets förskola
031-315 21 42

Dela på:

Senast uppdaterad