Sinntorpsskolan F-3

År F-3 på Sinntorpsskolan är organiserat i tre spår, X, Y, Z. I  varje spår finns idag en förskoleklass, en 1:a, en 2:a och en 3:a. Vi har ett fritidshem till varje spår samt Klubb 3-4 som är fritidshem för eleverna i år 3 och 4. 

Verksamheten

Vårt mål är att alltid ha barnens bästa i fokus. Vi vill ge barnen förutsättningar för lärande och utveckling med sikte på morgondagens kompetenser. Det innebär att vi bland annat använder digitala verktyg som lärplattor, datorer, projektorer, programmeringsrobotar, dokumentationskameror och smartboards. I varje klass arbetar lärare tillsammans med en fritidspedagog, som eleven också träffar på sitt fritidshem.

Vi har en mängd aktiviteter tillsammans, år F-3. Det är en gemenskapsfrämjande uppstartsvecka, skoljoggen, advent och lucia, FN-dagen, orientering och Lindevidagen med inriktning på fotboll. Till detta kommer aktiviteter som görs spårvis, till exempel sångsamlingar och pyssel.

För att raster och utevistelsen skall bli så bra som möjligt är vi ute grupp- eller klassvis. Tillsammans med pedagoger och elever som fungerar som Trivselledare, så leker vi gemensamma lekar och organiserar olika sporter. Gården och närheten till skog gör att vi kan erbjuda en variationsrik utevistelse för både elever och pedagoger.

Förskoleklass

I vår verksamhet lägger vi stor vikt vid det sociala samspelet, barnens lek, rörelse, språklig medvetenhet, skapande verksamhet och grundläggande matematik. I förskoleklassen arbetar förskollärare och/eller lärare. Förskoleklassen skall fungera som en övergång mellan förskolan och den obligatoriska skolan. Förskolorna i närområdet samarbetar för att skapa de grupper av barn som blir våra nya förskoleklasser. Tillsammans stävar vi efter att alla barn skall få en positiv och likvärdig start på sin skolgång

Fritidshem

På våra fritidshem erbjuder vi en trygg, rolig och stimulerande verksamhet. Den kompletterar skolans verksamhet i arbetet med att nå målen i kursplanerna. Det är mycket lek, spel, olika uppträdanden och skapande aktiviteter. Vi lägger stor vikt vid elevernas sociala utveckling, både enskilt och i större/mindre grupper. Att utgå från varje elevs behov och intressen är något vi eftersträvar. Att se och bekräfta varje elev och förmedla att " du duger", är viktigt för oss.

Vi använder vår skolskog dagligen, vi leker, utforskar naturens möjligheter och ibland äts mellanmålet där. Digitala verktyg som lärplattor, smartboards och projektorer används även i fritidshemmens verksamhet. Varje år i maj, firar vi Fritidshemmens Dag med en mängd aktiviteter.

Elevhälsoarbetet

Alla som arbetar på skolan har del i ett väl fungerande elevhälsoarbete. Målsättningen är att skapa möjligheter för alla elever till en positiv utveckling efter egna förutsättningar och behov. Det är allas ansvar att vara uppmärksamma så att eleverna mår bra och inte far illa.

På skolan finns ett elevhälsoteam som består av rektor, specialpedagog, kurator, skolpsykolog och skolsköterska. Elevhälsoteamet träffas en gång i veckan för att diskutera, följa upp och fördela arbetet i aktuella elevvårdsärenden. Skolsköterskan finns tillgänglig hos oss 2 dagar/vecka.

Brukarråd

På skolan finns ett brukarråd, där du som förälder får möjlighet till delaktighet, inflytande och information. Brukarrådet träffas 1-2 gånger per termin.

Relaterad information

Kontakt

Sinntorpsskolan åk F-9
Industrivägen
437 36 Lindome
031-315 31 50 administratör

Fler kontaktuppgifter

Karta, Sinntorpsskolan

Anna-Carin Andersen
Rektor
Hällesåkersskolan år  F-3
Sinntorpsskolan år F-3
031-315 31 71


Dela på:

Senast uppdaterad