Tack för fem givande år!

Avskedsord från förvaltningschef Elisabeth Jacobsson som blir pensionär sista juni 2017.

När jag var sju år började jag första klass i Kvillebäcksskolan på Hisingen. Redan då stod det klart för mig vilket yrkesval jag skulle göra – jag skulle bli skolfröken.

Jag älskade skolan, jag kunde läsa när jag började skolan och utsågs snart till frökens hjälpreda som fick gå runt och hjälpa klasskamraterna med sina uppgifter. I mångt och mycket var jag nog den ideala eleven men tids nog också ganska ifrågasättande och krävande.

Jag har aldrig ångrat mitt yrkesval och har under mina femtiofem år som elev, lärare och skolledare på olika nivåer fått vara med om reformer, pedagogiska strömningar, läroplaner och fackliga avtal som kommit och gått.

Nu är det dags för mig att ta klivet ut från skolans värld och in i nästa fas i livet.

De sista fem åren har jag arbetat i Mölndals skolförvaltning. Jag har trivts mycket bra med staden, med min chef och mina förvaltningschefskollegor och inte minst med alla kompetenta och trevliga medarbetare på förvaltningskontoret, i skolledargruppen, i alla nätverk jag varit involverad i, alla pedagoger och andra ute på skolor och förskolor och i min egen ledningsgrupp!

Under dessa fem år har vi tillsammans skapat en ledningsorganisation som bygger på att verksamhetschefer leder förskola och skola via förskolechefer och rektorer vilket inneburit en ökad samsyn inom de olika verksamheterna och en större likvärdighet mellan enheterna.

Jag har under dessa fem år arbetat med fyra olika politiker som skolnämndens ordförande och under två olika mandatperioder med olika politiska majoriteter.

Vi har tillsammans arbetat utifrån Mölndals stads vision och hjälpts åt att prioritera och att formulera mål som syftar till en förbättrad skola.

Jag har tillsammans med andra förvaltningschefer arbetat med målstyrningen som ett sätt att öka likvärdigheten för dem som bor och vistas i Mölndal och för att förhindra att vi suboptimerar våra resurser genom att arbeta i stuprör.

Den politiska situationen i Sverige har under dessa fem år inneburit en mängd försök att förbättra resultaten i skolan.

För några år sedan infördes en ny karriärväg för lärare för att locka fler unga att vilja söka sig till yrket. Mölndal var bland de första kommunerna i landet som gjorde upp en plan för förstelärares uppdrag vilket har rönt stort intresse inte minst hos Skolverket.

Tyvärr gjordes ingen motsvarande satsning i förskolan utan vi bestämde oss själva för att med befintliga resurser ändå ge möjlighet till en liknande karriärväg också för förskollärare. Ett antal mentorstjänster med utvecklingsuppdrag infördes.

Staden växer liksom alla städer i storstadsregionerna. När Fässbergsgymnasiet stängdes på grund av för lågt elevantal tog vi över lokalerna och startade en utvecklingsprocess för att skapa en riktigt bra grundskola. Eleverna i Fässbergsskolan kommer till stor del från skolor som brottats med låg måluppfyllelse, hög frånvaro och ett stort antal elever som valt annan skola.

Genom att arbeta fram en verksamhetsidé i olika fokusgrupper och arbetsgrupper, genom att rekrytera lärare som har en önskan att arbeta med just denna elevgrupp och tillsammans med kollegor som önskar utveckla det pedagogiska arbetet och genom att boosta skolan med ett tiotal förstelärare har vi lagt grunden till den goda skolan.

Under de fem åren har jag haft ett stort fokus på att alla våra förskolor och skolor ska vara likvärdiga om än inte lika. Det är en utmaning att driva ett utvecklingsarbete som berör 1900 medarbetare på ett hundratal platser och lyckas få organisationen att gå i takt fram mot ett specifikt mål. För att överhuvudtaget nå ut på alla kontor, skolor och förskolor har vi under de fem åren skapat och samordnat en massa olika professionsnätverk. Dessa nätverk består av representanter som träffas och arbetar med de frågor som är aktuella. En person från varje nätverk utses och träffar förvaltningsledningen några gånger per termin. På så sätt får ledningsgruppen veta hur arbetet löper ute i verksamheten och har också möjlighet att kommunicera vilka uppdrag som ges ut i organisationen. Detta arbetssätt har fungerat jättebra och har varit ett kul sätt för mig att träffa medarbetare från olika delar av den stora och komplexa organisationen.

Vi har haft jättestora satsningar på erfarenhetsutbyte en av studiedagarna v 44. Då får man verkligen syn på hur många vi är som arbetar för att barn och elever ska få den allra bästa utbildningen.

Slutligen vill jag nämna vår plattform ”Pedagog Mölndal” som en fantastisk arena att dela erfarenheter och kunskap med varandra och som ett sätt att synas utåt.

De kommande åren kommer att fortsätta bjuda en del utmaningar utöver de rent pedagogiska, inte minst att marknadsföra just vår kommun och vår förskola och skola så att ni får professionella och kompetenta kollegor och barn och elever välutbildade och kloka pedagoger i denna tid av brist på utbildad arbetskraft.

Var stolta över det arbete ni gör och visa upp det för omvärlden! Det är det bästa sättet att säkra återväxten i förskola och skola och ert arbete är värt att visas upp och vara stolt över!

Jag tackar med dessa ord för mig och önskar er alla en fantastisk sommar och ett härligt liv!

Elisabeth

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad