lekvärld på förskolan

Lekcertifiering i förskolan

Alla barn har rätt att få leka varje dag! Det är utgångspunkten i ett projekt kring att värna barns lekstyrka. Margareta Öhman har under en årslång processutbildning mött fyra förskolor i Mölndal med syftet att höja lekens värde i förskolan.

Fyra förskolor i Mölndal har genomgått en processutbildning med lek i fokus tillsammans med Gothia kompetens och Margareta Öhman. Efter ett läsår, med föreläsningar, aktioner, observationer, reflektioner och handledning är nu Ekskogens förskola, Eklanda Gårds förskola, Heljereds förskola och Bölets förskola lekcertifierade.

gruppbild


Det har varit en omfattande och intensiv utbildning, men den har gjort skillnad på riktigt uttrycker pedagoger och rektorer! Det har hänt mycket på de fyra förskolorna som nu har utvecklat sina lekmiljöer och sitt förhållningssätt till lek med en ökad medvetenhet. De har också fått ett gemensamt yrkesspråk kring leken som gör att de kan prata om den på nya sätt.

Vi har fått ett gemensamt yrkesspråk som stärker, förstärker och skapar gemenskap.

Som en allra sista del i certifieringen redovisades rapporter från varje förskola. Det var en lärorik förmiddag i juni med en festlig inramning där vi verkligen bjöds in i lekens magiska värld på en mångfald med sätt under redovisningarna.

Värna barns lekstyrka

Margareta Öhman är psykolog, familjeterapeut och en sann lekambassadör som har skrivit flera böcker om lekens betydelse i förskolan. Hennes bok Värna barns lekstyrka har funnits med som en röd tråd under utbildningen.

Margareta har också gett inspirationsföreläsningar och haft regelbunden handledning med processledarna på respektive förskola under hela läsåret. Margareta fanns också med på plats under certifieringssermonin tillsammans med representanterna från Gothia fortbildning. Efter presentationerna fick varje grupp fick fin fin feedback från Margareta och några kloka ord på vägen.

Det osar lek och närvaro om det ni beskriver!

föreläsare med presentation

Tid, rum och ro till lek

De fyra förskolorna upplever att de efter utbildningen tänker mer helhet kring leken och ser till att få in alla olika delar i lekmiljöerna. Miljöerna är nu inte så låsta eller kodade utan mer öppna för olika typer av lek när de har berikats med fler okodade material som byggmaterial, pappersstrimlor och annat återbruksmaterial.

Vi har byggt upp lekmiljöer och tänkt över lekmiljöer som vi nu ser på nya sätt. Vi har en blandning av kodat och okodat material i mötesplatserna som vi skapat för barnen.

Pedagogerna beskriver att de nu håller sig på mer öppna sätt till barnens initiativ. De är mer tillåtande och låter barnen flytta om i miljöerna när de skapar en arena för sin lek.

Lekagensen höjs genom att vi har ett mer tillåtande klimat där barnen får ändra och flytta om möbler och material i sin lek.

Olika roller i och runt leken

Pedagogerna berättar vidare att barnen känner av att det nu finns en större respekt för deras lek. De får fördjupa, leka längre och avsluta i sin takt. Barnen avbryter inte heller leken för att vuxna närmar sig, de är bekväma med vår närvaro och drar med pedagogerna in i lekvärlden.

Vi ser det som något väldigt fint att bli inbjudna till barnens lek.

Pedagogerna upplever att de också har blivit bättre på att ge varandra tid och möjlighet att vara med i leken tillsammans med barnen. De växlar mellan de olika pedagogpositionerna i leken som de fått lära sig mer om under utbildningen som medlekare, igångsättare och närvarotör.

Det är en balans hur vi går med i lek och även låter barnen få äga sin egen lek. Med de äldre barnen fungerar vi som igångsättare och kan sedan dra oss tillbaka. De yngre barnen har inte så mycket lekerfarenheter än, så där behöver vi vara med och stötta, utveckla och bygga på med nya variationer av lekarna. Vi ser till att barnen får chans att hitta och vara kvar i lekflow.

Närvarotör är en observerande men ändå deltagande roll i en växelverkan mellan att vara utanför och i leken. Men närgranskning kan ske i båda de positionerna berättar pedagogerna. När pedagogerna finns nära barnens lekar och är engagerade samtidigt som de observerar och noterar det som sker så blir det en närgranskning.

Vi behöver hålla vår medvetenhet kring leken levande och fortsätta utveckla vårt förhållningssätt och kunskap kring lekande. Både inomhus och utomhus ska vi främja barns lekande genom våra positioner, iscensättande av miljön och som närvarotörer.”

Hur projektet har gjort skillnad

Rektorer och pedagoger på de fyra förskolorna upplever att barnen leker mer och bättre nu och att barnen får känna att det nu finns en större respekt för deras lek. Pedagoger och rektorer sätter ord på hur viktig leken är både till varandra, till barnen och till vårdnadshavarna. Flera pedagoger berättar med värme om hur barnen hittat ett lekflow där lekar kan vara i flera dagar. Här följer en sammanfattning av hur lekprojektet har gjort skillnad:

- Vi skapar ett lekklimat som inspirerar och inkluderar.

- Vi har testat oss fram och tillfört nya öppna material och en digital inramning till leken som gett nya dimensioner.

- Barnen får fördjupa, leka länge och får avsluta sina lekar i sin takt.

- Likväl pedagoger som barn har fått uppleva hur det är att befinna sig i ett lekflow.

- Vi har lärt oss att ge varandra tid och möjlighet att vara med i och runt leken på olika sätt.

-Vi har ett mer tillåtande klimat nu med där barnen får flytta om på avdelningen för att anpassa miljöerna till sin lek.

- Vårdnadshavare har fått aha-upplevelser kring lek.”

- Leken har fått ett större värde och vi sätter ord på hur viktig och värdefull leken är.

Under dagen för lekcertifieringen så presenterade alla förskolor sina projektarbeten på olika sätt genom dramatiseringar, berättelser bildspel och filmer. Här följer en sammanfattad film från en av presentationerna.

Sammanfattning från Margareta Öhman

Efter att ha läst alla fördjupningsarbeten och lyssnat på presentationerna från Bölet, Ekskogen, Eklanda och Heljereds förskolor konstaterade Margareta att de tillsammans presenterat fem fantastiska slutsatser som kan berika allas vår förståelse för leken och hur vi möter den:

- Betydelsen av att stanna kvar i leken också när den fungerar bra!

- Att vara närvarande och kunna gå in och stötta vid behov är viktigt, liksom att vara medlekare och en lekförebild för barnen!

- Barn behöver en närvarande – och medlekande - pedagog för att leken ska få goda förutsättningar!

- Lek är en process – vi behöver följa den lyhört och anpassat!

- Att positionera sig anpassat och vara på plats med både kropp och huvud är grundläggande för att kunna främja och värna barnens lek!

Det här är bara början

De fyra förskolorna är slående överens efter projektet och förmedlade i sina presentationer att ”det här är bara början!” Pedagoger och rektorer ser en stor vinning med att fortsätta utveckla leken, lära sig mer och skapa förutsättningar för ett livslångt lekande.

Barnen ska få känna att lek är viktigt på deras förskola.

Till hösten skickas stafettpinnen vidare till ytterligare fem förskolor i Mölndal som ska fördjupa sig i lekens möjligheter tillsammans med Margareta Öhman och Gothia kompetens.

Text: Marie Eriksson
Foto: Anders Eriksson och Marie Eriksson

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Dela på:

  Senast uppdaterad

  Missa inget, prenumerera på våra artiklar

  Hantera prenumeration

  Äldre artiklar