Delat ledarskap för Mölndals grundskolor

Verksamhetscheferna Caroline Billing och Erica Ekenmo ser att samarbete är ett vinnande koncept för Mölndals grundskolor. De arbetar i ett delat ledarskap och utgår från ett helhetstänkande med perspektivet 1-16 i fokus.

Caroline Billing och Erica Ekenmo är tillsammans verksamhetschefer för grundskola, grundsärskola, kulturskola, språkcentrum och barn- och elevhälsa i Mölndals stad. De arbetar i ett delat ledarskap för att få ihop en helhet med gemensam värdegrund och riktning för alla grundskoleverksamheter.

Erica har varit verksamhetschef i drygt tre år och har en bakgrund som lärare och ledare i högstadiet och gymnasieskolan. Caroline började sin tjänst i Mölndal i höstas och har tidigare arbetat som lärare, rektor och verksamhetschef.

Alla vinner på samarbete

En grund i samarbetet bygger på en struktur med gemensamma rektorsmöten. Utgångspunkten är att skapa delaktighet och organisatoriska möjligheter för att kunna arbeta tillsammans. De ser också en vinning i att få med hela ledet med både rektorer och biträdande rektorer i det här samarbetet.

Vi lägger pusslet grundskolan tillsammans.

Fördelningen av skolor mellan verksamhetschefer grundskola har varit lite svår eftersom det finns en stor variation i stadieindelningar berättar Erica och Caroline.
-Våra skolor är exempelvis indelade i F-3, F-1, F-5, 4-9, 6-9 och 7-9 vilket gör att vi behöver ha ett samarbete över alla skolor med kompetensutveckling och andra delar. Vi har märkt att hur vi organiserar spelar stor roll för hur samarbetet fungerar. Ibland delar vi upp oss på möten men inte beroende på vem som är chef för vem utan utifrån vad vi ska prata om. Exempelvis olika stadier.

Caroline och Erica ser att det delade ledarskapet påverkar rektorerna i en positiv riktning där en större insyn gör att alla förstår varandras utmaningar på ett bättre sätt.
-Vi vill vara transparenta i saker som exempelvis resursfördelningen. Att alla har en förståelse för helheten och för olika utmaningar betyder också mycket för likvärdigheten.

En styrka att ha varandra

Ett delat ledarskap handlar inte om att båda gör allt. Det viktiga är att finns en gemensam riktning och grundläggande värderingar menar Erica och Caroline.
-Vi är medvetna om våra starka och svaga sidor och har delat upp olika ansvarsområden utifrån det. Vi känner förtroende för varandra och rektorerna ska känna att de kan vända sig till vem som helst av oss.

Det delade ledarskapet bidrar också till en hjälp med att titta lite utifrån på de egna tankarna och beslut som ska fattas.
-Även om vi har lika värderingar så är vi olika som personer och kan därför utmana varandra. Vi växeldrar och driver olika frågor. När den ena gasar på lite för fort kan den andra stanna upp och flika in med reflekterande frågor.

Tillvarata olika kompetenser

Ett delat ledarskap innebär även ett delat lärande berättar Erica och Caroline. Det är många områden som ska täckas in vilket kräver en omfattande omvärldsbevakning.
-Vi spänner över ett stort fält så vi behöver vara två för att kunna bevaka och följa med i utvecklingen. Det kan vara litteratur, digitala nätverk men också reformer som ändras och tillkommer. Då får vi hjälpas åt att fördjupa oss i det. Men framförallt tillvaratar vi den samlade kompetens som finns hos alla våra rektorer.

Erica och Caroline upplever också att det delade ledarskap bidrar till bättre förutsättningar för samverkan med andra förvaltningar.
-Det är betydelsefullt att får möta en samlad grundskola. Vi har nu till exempel påbörjat ett samarbete med Socialtjänsten för att ta ett gemensamt krafttag kring problematisk skolfrånvaro.

Nu och framåt

Det finns mycket att utveckla och många engagerade medarbetare som är med och driver den utvecklingen berättar Caroline och Erica. En viktig del i arbetet just nu handlar om att se över rektorernas arbetsmiljö där de har påbörjat en kartläggning.
- Vi tittar nu närmare på det här med rektorernas förutsättningar och hur vi kan stötta med rätt saker och på rätt sätt. Om vi kan förbättra rektorernas arbetsmiljö så kommer det att gynna både personal och elever.

En annan del i utvecklandet av organisationen är att Erica och Caroline skapat områdesgrupper. Det är en geografisk indelning som ska underlätta för skolorna att skapa en helhet i elevernas hela skoltid. Det skapar förutsättningar för att titta gemensamt på saker som resultat och resursfördelning i området menar Erica och Caroline. Men också andra delar som problematisk skolfrånvaro och psykisk ohälsa bland barn och unga.
- Det finns många delar som vi kan och behöver arbeta med hela vägen genom tidiga insatser och tidig upptäckt för att kunna följa barnen under hela skoltiden. Exempelvis främjandet av närvaro börjar tidigt och bygger på ett samarbete hela vägen.

Text: Marie Eriksson
Foto: Anders Eriksson

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Dela på:

  Senast uppdaterad

  Missa inget, prenumerera på våra artiklar

  Hantera prenumeration

  Äldre artiklar