Litteraturprofil i Mölndals förskolor

I Mölndals litteraturprofilerade förskolor finns böcker och berättelser ständigt närvarande i ett nära samarbete med biblioteket. Varje läsår beger sig barn och pedagoger iväg på en sagoresa som engagerar och inspirerar till ett lekfullt lärande.

I Mölndal är drygt hälften av våra förskolor litteraturprofilerade med böcker, berättande, fantasi och livslångt läsande som utgångspunkt. Det handlar om ett särskilt fokus på att använda litteraturens möjligheter i det dagliga arbetet, att ge barnen positiva upplevelser av böcker och läsning och att samarbeta aktivt med bibliotek.

Det finns en hel del likheter men också olikheter i våra förskolor med litteraturprofil. Något som alla är överens om är att sagoarbetet ger en magisk inramning som engagerar och berör på ett väldigt speciellt sätt. Sagan utgör en mötesplats på den arena där barnen allt som oftast befinner sig, i lekens och fantasins värld. Det är ett sammanhang med magi, förundran och lekfullhet där barnen får möta vuxna som bjuder på sig själva och tar lek på allvar.

Diplomering utifrån kriterier

Det är en process att bli diplomerad förskola med litteraturprofil och det tar ofta minst ett år att arbeta igenom alla delarna med de tydliga kriterierna. Den pedagogiska idén vilar på tre ben där miljön, sagan och systematiskt kvalitetsarbete är tre samspelande delar som också följs upp genom en omdiplomering vartannat år. Här följer en sammanfattning av kriterierna.

En diplomerad förskola med litteraturprofil ska:

 • Använda litteraturens möjligheter i det dagliga arbetet.
 • Ge barnen positiva upplevelser av böcker, läsning och berättande.
 • Ge barnen möjlighet att uttrycka sig med flera språk.
 • Samverka aktivt med biblioteket.
 • Regelbundet utvärdera och utveckla arbetet med litteraturprofilen.
 • Ett temainriktat arbetssätt med hjälp av en årslång saga bidrar till att barnens lärande blir mångsidigt och sammanhängande.

Under processens gång finns ett kontinuerlig stöd från bibliotek och verksamhetsutvecklare som också besöker förskolan. När en förskola får sin diplomering har alla medarbetare deltagit i en utvecklingsresa där det skett en förståelseförflyttning med språket i fokus. Bokbeståndet har ökats, läsmiljöer har iscensatts och det finns en ökad medvetenhet och ambition kring att arbeta med språk, saga och fantasi som utgångspunkt för hela verksamheten. När alla delar är uppfyllda är det dags för en högtidlig diplomering.

Diplomering sinntorps förskola

Sagokaraktärerna från boken Promenad har funnits med och berikat verksamheten på många olika sätt under året och dagen till ära ger de en fantasifull inramning till den högtidliga litteraturdiplomeringen.

Berättelser får liv genom sagotema

Litteraturen utgör hela navet i våra litteraturprofilerade förskolor genom att en barnbok väljs som tema varje år. Sagotemat blir till en mötesplats som skapar ett gemensamt sammanhang. Boken ger inspiration och en inramning där sedan barnens nyfiken, intresse, funderingar och lekar bidrar till att forma innehållet inom och bortom bokens ramar. Det tydliga avstampet i ett sagotemat blir något att mötas runt och det skapar en vi-känsla som innefattar barn, pedagoger, vårdnadshavare och rektorer.

Sagoval i förskolan

Högtidlig röstning för barnen efter att de under några veckor har läst och utforskat alla böcker som nominerats till möjligt sagotema.

 

På en diplomerad litteraturförskola finns litteratur och berättelser ständigt närvarande i barnens vardag, både i miljöerna och i det som sker. Berättelserna får liv på olika sätt med hjälp av projektor, sagopåsar och andra material. Genom sagotemat skapas också fler dimensioner av läsandet. Barnen fördjupar sig i boken under ett helt år och får möjlighet att prata om, skapa, lösa problem och leka kring det som sker i berättelsen. Det finns rekvisita så att barnen själva kan ta roller ur boken, men också miniatyrmaterial där barnen kan leka med karaktärer och material.

Sagoväska förskolan

Handdockor som nyckel till kommunikation

Engagemanget och fantasins kraft väcks än mer till liv av att utklädda sagokaraktärer och handdockor inspirerade av boken levandegör temat. Sagofigurerna ger en magisk inramning som engagerar och berör. I våra litteraturprofilerade förskolor kan vi se hur handdockan många gånger är en nyckel till språket.

För många barn släpper språket direkt i mötet med handdockan. Tvåordsmeningar blir till fler ord och barn som inte alltid säger något blir engagerade både i verbal och kroppslig kommunikation. De barn som inte pratar så mycket vill ändå gärna vara nära, kramas och visa saker. Barnen pratar verkligen med handdockan.

(Pedagoger Rävekärrs förskola)

Handdockor förskolan

Rikt bokbestånd i samarbete med bibliotek 

Barnen i förskolor med litteraturprofil ska alltid ha en bok nära tillhands. Varje förskola har ett eget gediget bokbestånd som kompletteras med böcker från biblioteket och digital litteratur. På det här sättet erbjuds barnen inte bara en mängd av böcker utan också en mångfald av genrer, språk och olika innehåll. 

Bokbuss framför förskolan

Biblioteken i Mölndal utgör en betydelsefull del i det medvetna arbetet med böcker och läsmiljöer. Förskolorna med litteraturprofil får regelbundna besök av bokbussen men också stöd och vägledning vid besök på biblioteket. Barnbibliotekarierna är också delaktiga i kompetensutvecklingen genom att de kontinuerligt sammanställer bokpresentationer som kan användas digitalt eller genom ett bibliotekarierna besöker förskolornas arbetsplatsträffar. Det blir ett led i att väcka nyfikenhet hos alla medarbetare kring olika typer av litteratur och hur den kan användas på olika sätt.

Livslångt läsande

Vi har genom åren kunnat dokumentera hur arbetet med diplomerade litteraturprofilförskolor har gett effekter på våra förskolor. Utvärderingar och samlade erfarenheter vittnar om att böcker har fått ett större värde och att barnen barnen har blivit mer intresserade av böcker och berättande. 

Till stor del handlar det om att litteraturen verkligen ges utrymme i förskolans miljöer och i det vi erbjuder barnen. I våra förskolor med litteraturprofil ska det alltid finnas ett rikt bokbestånd med ett medvetet urval böcker med en bredd av innehåll. Barnen ska få ta del läsning varje dag, vid flera tillfällen både inne och ute. Det sker också ett samarbete med vårdnadshavare som inspireras och ges möjlighet att låna böcker från förskolan.

Bokkub utomhus förskolan


Att sätta språk och litteratur i fokus bygger på att skapa lustfyllda upplevelser och ett meningsfullt lärande här och nu, men det finns också en tydlig framåtsyftande tanke att barnen ska få rika erfarenheter för att kunna bli goda läsare och framtiden.

Marie Eriksson
Verksamhetsutvecklare

Här finns ytterligare läsning om olika sätt att arbeta med litteraturprofil:

Om undervisning i sagans värld på Ormås förskola 

Sagoinspirerat projekt med green screen på Rävekärrs förskola

Fokusområden kopplat till sagotema på Ekskogens förskola

En upplevelsepromenad för barn och vårdnadshavare på Vommedalens förskola där sagotema möter digitalitet. 

Tre blogginlägg om att bädda för barns berättande i förskolan

Är du nyfiken på att veta mer så kontakta:

Carina Eriksson, verksamhetsutvecklare
carina.eriksson@molndal.se

Tina Harjula, verksamhetsutvecklare
tina.harjula@molndal.se

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Dela på:

  Senast uppdaterad

  Missa inget, prenumerera på våra artiklar

  Hantera prenumeration

  Äldre artiklar